MAYA LYRICS- ZUBEEN GARG/ singerlyric.com

MAYA LYRICS- ZUBEEN GARG/ singerlyric.com

Singer- Zubeen Garg
Album- Tumi

MAYA LYRICS

Maya......
Maya mathu maya.
Tumi janu xosa ne
Moromore maya
Maya bhora dusoku loii
Hiya jurii asa hii boii
Duroniire jonaki hoii
Rola kiiyo
Maya......
Maya matho maya
Tumii janu xosa ne
Moromore maya
Xogoror dore gobhiir
Tumi ona moromoke loii
Asuhi jiyaii
Dehe mone asa jodii
Bare bare gusii juwa mok
Kiyo konduwaii
Naniba xemeka ratii
Nelage mok xuworoni...
Maya...
Maya matho maya
Tumi janu xosa ne
Moromore maya
Mayabini xei ratii
Ahisilu kaxole tumar
Dukh hobole
Hahi hahi xabotila
Osru bhora anubhuti bur
Monot gupone
Moromor mayabi trixa
Dibohi matho bedona
Maya...
Maya mathu maya
Tumi janu xosa nee
Moromore maya
Maya bhora dusoku loii
Hiya juri asa hi boii
Duronire junaki hoii
Rola kiyo
Maya...
Maya mathu maya
Tumi janu xosa ne
Moromore maya

Post a comment

0 Comments